/music/.mp3 http://www.watthaimn.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 กรรมการบริหารวัด

 บทความ

 ภาพกิจกรรม

 ร่วมบริจาคทำบุญ

 เว็บบอร์ด

 การเดินทาง

 ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาพระไตรปิฎก

ส.ค.ส.พระราชทาน

วันสำคัญทางศาสนา

เรียนธรรมศึกษาตรี

บทความน่าสนใจ

คำบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ธรรม

ยังรอเนื้อหาอยู่ครับ

แต่มีข้อสอบตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ

ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่  ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘


๑. ผู้มีความรอบคอบ ทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร
       
ก. ธรรมมีอุปการะมาก             ข. ธรรมเป็นโลกบาล
        ค. ธรรมอันทำให้งาม              ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
๒. “มียศอย่าประมาท มีอำนาจอย่ามัวเมา” สอนให้มีธรรมอะไร ? 
        ก. ขันติ                            ข. สติ
        ค. โสรัจจะ                        ง. สัมปชัญญะ
๓. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดคุณธรรมใด ?  
        ก. สติ-สัมปชัญญะ               ข. หิริ-โอตตัปปะ
        ค. ขันติ-โสรัจจะ                  ง. ฉันทะ-วิริยะ
๔. คนมีโอตตัปปะ ย่อมเกิดความรู้สึกอย่างไร ?
        ก. กลัวจะถูกลงโทษ              ข. กลัวเสียชื่อ
        ค. กลัวตกนรก                    ง. ถูกทุกข้อ
๕. “ใครแช่ง ใครด่า ใครว่า เราเหมือนภูเขาถูกไข่ไม่ไหวหวั่น” สอนให้มีธรรมอะไร ? 
        ก. ขันติ                            ข. สติ
        ค. หิริ                              ง. สัมปชัญญะ    
๖. ความงามในข้อใด นับว่าสำคัญที่สุด ?
        ก. งามเสื้อผ้าอาภรณ์             ข. งามรูปร่างหน้าตา
        ค. งามกิริยามารยาท              ง. งามคุณธรรม
๗. “ยามตายจะได้ฝากผี ยามดีจะได้ฝากท้อง ยามขัดข้องจะได้ช่วยแก้ไข” เป็นความหวังของใคร ?
        ก. บิดามารดา                     ข. ครูอาจารย์
        ค. บุตรธิดา                        ง. มิตรสหาย
๘. ความรักของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ? 
        ก. รักแบบบูชา                    ข. รักแบบเสน่หา
        ค. รักแบบเอ็นดู                   ง. รักยิ่งกว่าชีวิต
๙. สินค้าคุณภาพดีให้ดูยี่ห้อ จะดูคนดีให้ดูที่อะไร ?
        ก. ทำบุญเป็นนิจ                  ข. ติดต่อสังคมดี
        ค. ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง             ง. สนองตอบแทนบุญคุณ
๑๐. ชาวพุทธพึงยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
        ก. พระไตรปิฎก                   ข. พระรัตนตรัย
        ค. ไตรสิกขา                       ง. โอวาทปาฏิโมกข์
๑๑. คำว่า “รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” เป็นคุณของข้อใด ? 
        ก. พระพุทธเจ้า                    ข. พระธรรม
        ค. พระสงฆ์                       ง. พระราชา
๑๒.   พระพุทธเจ้าตรัสกะองคุลิมาลว่า “เราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” หมายถึงหยุดอะไร ? 
        ก. หยุดทำบาป                    ข. หยุดฆ่าคน
        ค. หยุดโกรธ                      ง. หยุดเดิน
๑๓. เมื่อเดินทางผิด คิดกลับเดินทางใหม่ สงเคราะห์เข้าในโอวาทใด ? 
        ก. ละชั่ว                           ข. ทำดี
        ค. ทำจิตให้ผ่องใส                ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
๑๔. การเขียนหนังสือหลอกลวงให้คนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตข้อใด ? 
        ก. กายทุจริต                      ข. วจีทุจริต
        ค. มโนทุจริต                      ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
๑๕. วาจาใด เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและแตกสามัคคี ? 
        ก. พูดเท็จ                         ข. พูดส่อเสียด
        ค. พูดคำหยาบ                    ง. พูดเพ้อเจ้อ
๑๖. คนมักโกรธ ขี้โมโห ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมทางวาจาอย่างไร ? 
        ก. วาจาเท็จ                       ข. วาจาส่อเสียด
        ค. วาจาหยาบ                     ง. วาจาเพ้อเจ้อ
๑๗. พฤติกรรมยกพวกตีกัน ฆ่าฟันจองเวรกัน มีอกุศลอะไรเป็นมูล ? 
        ก. โลภะ                           ข. โทสะ
        ค. โมหะ                           ง. โทสะ และโมหะ
๑๘. ผู้ค้ายาเสพติด เพราะจิตประกอบด้วยอกุศลมูลใด ?
        ก. โลภะ โทสะ                    ข. โลภะ โมหะ
        ค. โทสะ โมหะ                    ง. ราคะ โทสะ
๑๙. “ยามอยู่ก็อุปัฏฐาก ล้มหายตายจากก็ช่วยทำศพให้” เป็นลักษณะของบุคคลใด ?
        ก. กตัญญู                        ข. กตเวที
        ค. กตัญญูกตเวที                 ง. บุพพการี
๒๐. “ทำดี พูดดี คิดดี” เป็นลักษณะของใคร ?
        ก. สัตบุรุษ                         ข. พระภิกษุ
        ค. บิดามารดา                     ง. ครูอาจารย์
๒๑. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?
        ก. ทานมัย                         ข. สีลมัย
        ค. ภาวนามัย                      ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก
๒๒. การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ข้อใด ? 
        ก. ทานมัย                         ข. สีลมัย
        ค. ภาวนามัย                      ง. ถูกทุกข้อ
๒๓.ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร ?
        ก. เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ             ข. ประพฤติปฏิบัติดี
        ค. เจริญภาวนา                   ง. เสริมดวงชะตา
๒๔. คำว่า “วาสนา” ในภาษิตว่า “มีวาสนาเป็นทุน มีบุญเป็นยา…ทำให้อายุยืน” หมายถึงอะไร ? 
        ก. อยู่ในประเทศอันสมควร       ข. คบสัตบุรุษ
        ค. ตั้งตนไว้ชอบ                   ง. การได้ทำบุญไว้ในปางก่อน
๒๕. “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด” เป็นพฤติกรรมของคนเชื่อง่าย เพราะขาดธรรมอะไร ?
        ก. คบสัตบุรุษ                     ข. ฟังธรรมของสัตบุรุษ
        ค. ตริตรองพิจารณาโดยแยบคาย ง. ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
๒๖. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงข้อใด ?
        ก. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม           ข. คบคนดี
        ค. ทำบุญมากๆ                   ง. ละชั่วประพฤติดี
๒๗. ปฏิบัติซื่อ ถือเที่ยงตรง เช่นเปาบุ้นจิ้น เพราะยึดธรรมข้อใด ?
        ก. เว้นทุจริต ๓                    ข. เว้นอคติ ๔
        ค. มีจักร ๔                        ง. มีพรหมวิหาร ๔
๒๘. ชีวิตก้าวหน้า เพราะดำรงตนอย่างไร ? 
        ก. คบสัตบุรุษ                     ข. หยุดทำชั่ว
        ค. วางตัวตามคำสอน             ง. ถูกทุกข้อ
๒๙. คุณธรรมให้สำเร็จตามประสงค์ เรียกว่าอะไร ? 
        ก. วุฒิ ๔                          ข. จักร ๔
        ค. อธิษฐานธรรม ๔               ง. อิทธิบาท ๔
๓๐. ความจนในข้อใด ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ?
        ก. จนเพราะไม่มี                   ข. จนเพราะไม่พอ
        ค. จนเพราะแล้งน้ำใจ             ง. จนเพราะขาดแคลนน้ำ
๓๑. ตัณหา เป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น ?
        ก. ความรัก                        ข. ความสุข
        ค. ความโกรธ                     ง. ความทุกข์
๓๒. มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ?  
        ก. ทุกข์                            ข. สมุทัย
        ค. นิโรธ                           ง. มรรค
๓๓. ธรรมในข้อใด ควรพิจารณาเนืองๆ ?
        ก. หนีแก่ไม่ได้ หนีไข้ไม่พ้น
        ข. ทุกคนต้องตาย ต้องห่างไกลของรัก
        ค. ต้องยึดหลักกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
        ง. ถูกทุกข้อ
๓๔. “อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง” จัดเข้าในธรรมหมวดใด ?
        ก. อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕          ข. คารวะ ๖
        ค. สาราณิยธรรม ๖               ง. พรหมวิหาร ๔
๓๕. ความเคารพในการศึกษา ควรทำอย่างไร ?
        ก. กราบไหว้ตำราเรียน             ข. เชื่อตำราอย่างเด็ดเดี่ยว
        ค. ปลูกอิทธิบาทในการศึกษา     ง. ปลูกวุฒิธรรมในการศึกษา
๓๖. คุณสมบัติพิเศษของอริยทรัพย์คือข้อใด ?
        ก. ทำให้ประพฤติดี                ข. โจรลักไม่ได้ ยิ่งใช้ยิ่งมี
        ค. ทำให้กลัวบาป                 ง. ทำให้เรียนเก่ง ดี มีสุข
๓๗. “จ่ายหมดจะลำบาก จ่ายมากจะยากนาน” ตรงกับข้อใด ?
        ก. อัตถัญญุตา                    ข. อัตตัญญุตา
        ค. มัตตัญญุตา                    ง. กาลัญญุตา
๓๘. “ช้าๆ ได้พร้า ๒ เล่มงาม” จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?
        ก. ธัมมัญญุตา                    ข. อัตถัญญุตา
        ค. มัตตัญญุตา                    ง. กาลัญญุตา
๓๙. “มีลาภ เสื่อมลาภ มีสุข มีทุกข์ ……” เรียกว่าอะไร ? 
        ก. โลกธรรม                       ข. สัปปุริสธรรม
        ค. วุฒิธรรม                       ง. อิทธิบาทธรรม
๔๐. จากข้อ ๓๙ เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ควรทำในใจอย่างไร ?
        ก. ชื่นชมให้สมที่รอคอย           ข. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
        ค. พิจารณาว่าเป็นทุกข์           ง. ไม่ยินดียินร้าย
๔๑. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในสังคมปัจจุบันนี้ ?    
        ก. งดดื่มสุราเมรัย                 ข. งดเที่ยวกลางคืน
        ค. คบกัลยาณมิตร                ง. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ
๔๒. ผู้ใดชื่อว่ามีอุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ?
        ก. ขยันเรียน ขยันทำงาน         ข. ขยันเก็บ ขยันใช้
        ค. ขยันหา ขยันดูแล              ง. ขยันพูด ขยันคิด
๔๓. เพื่อนที่ยอมร่วมหัวจมท้ายแม้ยามมีภัย จัดเป็นมิตรแท้ข้อใด ? 
        ก. มิตรมีอุปการะ                  ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
        ค. มิตรแนะประโยชน์             ง. มิตรมีความรักใคร่       
๔๔. ลักษณะของเพื่อนที่ชักชวนไปในทางฉิบหาย ตรงกับข้อใด ?  
        ก. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก    ข. ปากปราศรัยใจเชือดคอ      
        ค. มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่   ง. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเซ ดึกสร่าง สว่างซ้ำ
๔๕. ผู้ปฏิบัติตามธรรมใด จึงจะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นไว้ได้ ?
        ก. พรหมวิหาร                     ข. ฆราวาสธรรม
        ค. วุฒิธรรม                       ง. สังคหวัตถุ
๔๖. ฆราวาสต้องยึดธรรมข้อใด เป็นหลักปฏิบัติ ? 
        ก. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ        ข. สัทธา สีล จาคะ ปัญญา
        ค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา    ง. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
๔๗. “อย่าเอาวัดทำวิก อย่าเอาโบสถ์ทำบ่อน” หมายความว่าอะไร ? 
        ก. อย่าเล่นการพนันในวัด         ข. อย่าทำอนาจารในวัด 
        ค. อย่าดื่มสุราในวัด               ง. อย่าทำอบายมุขในวัด
๔๘. การไม่ถือมงคลตื่นข่าว มีลักษณะเช่นไร ? 
        ก. เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล         ข. เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
        ค. เชื่อกรรม เชื่อมงคล            ง. ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
๔๙.
“นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ”คือหน้าที่ของใคร ?
        ก. สามี                            ข. ภรรยา
        ค. บ่าว                            ง. มิตร
๕๐. “กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอ” เป็นคุณสมบัติของใคร ? 
        ก. มิตร                            ข. เจ้านาย
        ค. กุลบุตร                        ง. สมณพราหมณ์


เฉลยข้อสอบ

1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50

view

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ04/11/2008
อัพเดท20/03/2024
ผู้เข้าชม1,501,392
เปิดเพจ2,061,080

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

 หน้าแรก

 กรรมการบริหารวัด

 บทความ

 ภาพกิจกรรม

 ร่วมบริจาคทำบุญ

 เว็บบอร์ด

 การเดินทาง

 ติดต่อเรา

view