/music/.mp3 http://www.watthaimn.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 กรรมการบริหารวัด

 บทความ

 ภาพกิจกรรม

 ร่วมบริจาคทำบุญ

 เว็บบอร์ด

 การเดินทาง

 ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาพระไตรปิฎก

ส.ค.ส.พระราชทาน

วันสำคัญทางศาสนา

เรียนธรรมศึกษาตรี

บทความน่าสนใจ

คำบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บูชาวันสำคัญทางศาสนา

คำบูชาในวันมาฆบูชา

     อชฺชายํ, มาฆปุณฺณมี สมฺปตฺตา, มาฆนกฺขตฺเตน, ปุญฺณจนฺโท, ยุตฺโต ยตฺถ ตถาคโต,
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ จาตุรงฺคิเก, สาวกสนฺนิปาเต, โอวาทปาฏิโมกฺขํ, อุทฺทิสิฯ ตทา หิ,
อฑฺฒเตรสานิ, ภิกฺขุสตานิ, สพฺเพสํเยว, ขีณาสวานํ, สพฺเพ เต, เอหิภิกฺขุกา, สพฺเพปิ เต,
อนามนฺติตาว, ภควโต, สนฺติกํ, อาคตา, เวฬุวเน, กลนฺทกนิวาเป, มาฆปุณฺณมิยํ, วฑฺฒ
มานกจฺฉายาย, ตสฺมิญจ, สนฺนิปาเต, ภควา, วิสุทฺธุตฺตมุโปสถํ, อกาสิ, โอวาทปาฏิโมกฺขํ,
อุทฺทิสิฯ อยํ, อมฺหากํ, ภควโต, เอโกเยว, สาวกสนฺนิปาโต, อโหสิ, จาตุรงฺคิโก, อฑฺฒ
เตรสานิ, ภิกฺขุสฺตานิ, สพฺเพสํเยว, ขีณาสวานํ, มยนฺทานิ, อิมํ, มาฆปุณฺณมี นกฺขตฺต
สมยํ, ตกฺกาลสทิสํ, สมฺปตฺตา, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ, ตํ ภควนฺตํ, สมนุสฺสรมานา, อิมสฺมึ,
ตสฺส ภควโต, สกฺขิภูเต, เจติเย, อิเมหิ, ทณฺฑทีปธูปปุปผาทิสกฺกาเรหิ, ตํ ภควนฺตํ, ตานิ จ,
อฑฺฒเตรสานิ, ภิกฺขุสตานิ, อภิปูชยาม ฯ
     สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สสาวกสงฺโฆ, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, คุเณหิ, ธรมาโน, อิเม
สกฺกาเร, ทุคฺคตปณฺณาการภูเต, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย ฯ


คำแปล

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, พระมหา

กรุณาธิคุณ ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์, ในที่ประชุมสงฆ์, จาตุรงคสันนิบาต, ในวันมาฆ
ปุณณมี
     พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, แม้เกิดมาใน
ภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน
     วันนี้ เป็นวันมาฆปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ, รำลึกถึงพระคุณอัน
ประเสริฐ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายคำปฏิญาณว่า, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของพระศาสนา, เป็นศาสนทายาท, ตลอดชีวิต, และขอนอบน้อมบูชา
แด่พระองค์, ณ บัดนี้
     ด้วยอานุภาพแห่งการบูชา, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงปราศจากทุกข์, มีความสุข,
รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


คำบูชาในวันวิสาขบูชา


     ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, ยสฺส จ, มยํ ภควโต, ธมฺมํ โรเจม ฯ อโหสิ โข, โส ภควา, มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ, อริยเกสุ, มนุสฺเสสุ, อุปฺปนฺโน, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม โคตฺเตน, สกฺยปุตฺโต, สกฺยกุลา, ปพฺพชิโต, สเทวเก, โลเก, สมารเก, สพฺรหฺมเก, สสฺสมณพฺราหฺมณิยา, ปชาย, สเทวมนุสฺสาย, อนุตฺตรํ, สมฺมาสมฺโพธึ, อภิสมฺพุทฺโธ, มยํ โข, เอตรหิ, อิมํ, วิสาขปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, ชาติสมฺโพธินิพฺพานกาลสมฺมตํ, ปตฺวา, อิมํ ฐานํ, สมฺปตฺตา, อิเม, ทณฺฑทีปธูปปุปฺผาทิสกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ, กริตฺวา, ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ, คุเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ, ปฏิมาฆรํ, ติกฺขตฺตุง, ปทกฺขิณํ, กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา ฯ สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ, คุเณหิ, อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ, คหิเต, สกฺกาเร, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย สุขาย ฯ


คำแปล

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน, ในวันวิสาขปุณณมี
พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน
     วันนี้ เป็นวันวิสาขปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ, รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายคำปฏิญาณว่า, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็นศาสนทายาท, ตลอดชีวิต, และขอนอบน้อมบูชาแด่พระองค์, ณ บัดนี้
     ด้วยอานุภาพแห่งการบูชา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ มีความสุข รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


คำบูชาในวันอัฏฐมีบูชา


     ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, ยสฺส จ, มยํ ภควโต, ธมฺมํ โรเจม ฯ อโหสิ โข, โส ภควา, มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ, อริยเกสุ, มนุสฺเสสุ, อุปฺปนฺโน, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม โคตฺเตน, สกฺยปุตฺโต, สกฺยกุลา, ปพฺพชิโต, สเทวเก, โลเก, สมารเก, สพฺรหฺมเก, สสฺสมณพฺราหฺมณิยา, ปชาย, สเทวมนุสฺสาย, อนุตฺตรํ, สมฺมาสมฺโพธึ, อภิสมฺพุทฺโธ, มยํ โข, เอตรหิ, วิสาขปุณฺณมิโต ปรํ, อฏฺฐมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, สรีรชฺฌาปนกาลสมฺมตํ, ปตฺวา, อิมํ ฐานํ, สมฺปตฺตา, อิเม, ทณฺฑทีปธูปปุปฺผาทิสกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ, กริตฺวา, ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ, คุเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ, ปฏิมาฆรํ, ติกฺขตฺตุงฺ, ปทกฺขิณํ, กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา ฯ สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ, คุเณหิ, อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ, คหิเต, สกฺกาเร, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย สุขาย ฯ


คำแปล

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน, ในวันวิสาขปุณณมี
พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน
     วันนี้ เป็นอภิลักขิตกาล, คล้ายวันถวายพระเพลิง, พระบรมศพ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,
     ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ, รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายคำปฏิญาณว่า, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็นศาสนทายาท, ตลอดชีวิต, และขอนอบน้อมบูชาแด่พระองค์, ณ บัดนี้
     ด้วยอานุภาพแห่งการบูชา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ มีความสุข รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


คำบูชาในวันอาสาฬหบูชา


     มยํ โข เอตรหิ, อาสาฬฺหปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาลสมฺมตํ, อริยสาวกสงฺฆอุปฺปตฺติกาลสมฺมตญฺจ, รตนตฺตยสมฺปุรณกาลสมฺมตญฺจ, ปตฺวา, อิมํ ฐานํ, สมฺปตฺตา, อิเม, สกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ, อริตฺวา, ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ, คุเณ, อนุสฺสรฺตา, อิมํ พุทฺธปฏิมํ, ติกฺขตฺตุงฺ, ปทกฺขิณํ, กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา ฯ สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ, คุเณหิ, อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ, คหิเต, สกฺกาเร, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย สุขาย ฯ


คำแปล

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา, ประทานอุปสมบท, ยังพระรัตนตรัยให้บังเกิดขึ้น, ในวันอาสาฬหปุณณมี,
พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน
     วันนี้ เป็นวันอาสาฬบูชา, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ, รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายคำปฏิญาณว่า, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็นศาสนทายาท, ตลอดชีวิต, และขอนอบน้อมบูชาแด่พระองค์, ณ บัดนี้
     ด้วยอานุภาพแห่งการบูชา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ มีความสุข รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

view

ปฎิทิน

« December 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

สถิติ

เปิดเว็บ04/11/2008
อัพเดท18/05/2023
ผู้เข้าชม1,484,138
เปิดเพจ2,041,088

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

 หน้าแรก

 กรรมการบริหารวัด

 บทความ

 ภาพกิจกรรม

 ร่วมบริจาคทำบุญ

 เว็บบอร์ด

 การเดินทาง

 ติดต่อเรา

view